Πολιτική Απορρήτου

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, που ισχύει κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, πλοηγήστε σε αυτόν ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ανεξαρτήτως από το εάν πραγματοποιείτε κάποια αγορά.

Σας προσκαλούμε επίσης να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών του ιστότοπου μας, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας. Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις σχετικές με τους σκοπούς, τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας, σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2003, αρ. 196 (Κώδικας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχει όλες τις πληροφορίες για τη συλλογή και τη χρήση των στοιχείων που προσδιορίζουν την ταυτότητα των χρηστών.

Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστότοπου είναι η Εταιρεία VR ARENA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. H Εταιρεία καθορίζει ανεξάρτητα τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και την εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα αυτών των δεδομένων.

Προαιρετική ή υποχρεωτική παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων

Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν ζητούνται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω του ιστότοπου, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα δήλωση ή να είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο vrarena.gr.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων , πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το αρ.7 του Ν.Δ/τος 196/2003, έχετε το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσετε από τη VR ARENA να σας επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται ή δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία, ακόμα και εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, όπως και να σας το γνωστοποιήσει σε ευανάγνωστη μορφή.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες με την προέλευση των προσωπικών σας δεδομένων, το σκοπό και τις μεθόδους επεξεργασίας που εφαρμόζονται στα προσωπικά σας στοιχεία, τη λογική που εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για την επεξεργασία των δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας και αυτών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, τα ονόματα των προσώπων ή τις κατηγορίες προσώπων στα οποία ενδέχεται να μεταβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα ή τα οποία ενδέχεται να αποκτήσουν
πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως, παραδείγματος χάριν, οι αρμόδιοι εκτέλεσης της επεξεργασίας των δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Επίσης, μπορείτε πάντοτε να ζητήσετε:

 1.  Ενημέρωση, διόρθωση και συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων
 2. Διαγραφή, ανωνυμοποίηση ή μη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν θεωρούνται απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή επεξεργάσθηκαν ακολούθως.
 3. Πιστοποίηση ότι οι ενέργειες που περιγράφονται στα σημεία α) και β) έχουν κοινοποιηθεί, και ως προς το περιεχόμενό τους, στα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάστηκαν ή διαδόθηκαν τα δεδομένα σας, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου η εν λόγω πιστοποίηση καθίσταται αδύνατη ή θα απαιτούσε μία σαφώς δυσανάλογη χρήση μέσων σε σχέση με το προστατευόμενο
  δικαίωμα.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε την αντίρρησή σας συνολικά ή εν μέρει:

 1. Στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για νόμιμους λόγους, ακόμα και εάν συνάδουν με το σκοπό της συλλογής τους
 2. Στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή για σκοπούς direct marketing ή εάν χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Μπορείτε ελεύθερα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, οποτεδήποτε, αποστέλλοντας γραπτό αίτημα.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντοτε ακριβή, ενημερωμένα, σχετικά και πλήρη, σε παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω e-mail.

Περίληψη της Πολιτικής Απορρήτου

Οι αρχές στις οποίες βασίζεται η Πολιτική Απορρήτου μας είναι οι ακόλουθες:

 1. Επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις μεθόδους που δηλώνονται στους χρήστες κατά τη συλλογή των δεδομένων τους.
 2. Χρήση δεδομένων για άλλους σκοπούς σε σχέση με αυτούς που δηλώθηκαν κατά τη συλλογή τους μόνο εάν ο χρήστης έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω χρήση
 3. Μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες εταιρείες μόνο για τους σκοπούς που είναι απολύτως απαραίτητοι προκειμένου να παρασχεθεί η ζητούμενη υπηρεσία (υπηρεσίες) και μόνο υπό την επιτήρηση ενός αρμοδίου για την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα δεν γνωστοποιούνται, δεν παραχωρούνται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους για αποκλειστικούς σκοπούς των τρίτων, εκτός εάν οι χρήστες ενημερώθηκαν προηγουμένως και παρείχαν τη συγκατάθεσή τους
 4. Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ακύρωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων καθώς και του αιτήματος αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή εμπορικών πληροφοριών και διαφημίσεων
 5. Διασφάλιση ότι η επεξεργασία δεδομένων διενεργείται σωστά και νόμιμα, προστατεύοντας το απόρρητο των χρηστών και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων που παραχωρούνται από τους χρήστες.

Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται κυρίως μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι συγκεκριμένοι σκοποί για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία συνοψίζονται σε δήλωση που εμφανίζεται κάθε φορά που παραχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ/τος 196/2003. Γενικότερα, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες σε όσους επισκέπτονται τον ιστότοπό μας:

 1. Εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών όπως για παράδειγμα παρακολούθηση παραγγελιών, το ενημερωτικό newsletter μας, όπως επίσης και η δυνατότητα για τους χρήστες μας να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τους φίλους τους που είναι εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας μέσω των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα
 2. Πραγματοποίηση παραγγελιών και άλλων σχετικών ενεργειών
 3. Διαχείριση των πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων κατά της απάτης για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών. (Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που παρέχονται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας θα αποστέλλονται στον αρμόδιο για έλεγχο κατά της απάτης)
 4. Διαχείριση των αιτημάτων σας: αιτήματα τεχνικής φύσης, εμπορικής φύσης, σχετικά με την πορεία των παραγγελιών σας και αιτήματα για πληροφορίες κάθε είδους.
 5. Επικοινωνία με τους υπεύθυνους των υπηρεσιών μας
 6. Αποστολή, με τη συγκατάθεσή σας και για σκοπούς marketing, εμπορικής επικοινωνίας με διάφορους τρόπους, τόσο με ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα (e-mail, sms) όσο και με παραδοσιακά μέσα (ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς). Σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως προβλέπει το αρ. 130, κόμμα 4, του Ν.Δ/τος 196/2003, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να
  χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την αποστολή διαφημιστικών e-mails για προϊόντα και υπηρεσίες, παρόμοια με αυτά που έχουν ήδη αγοραστεί, εκτός και εάν προβάλλετε αντίρρηση στη χρήση των δεδομένων σας για αυτόν το σκοπό
 7. Αποστολή, με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς δημιουργίας προφίλ με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και αποστολή διαφημιστικού υλικού που να ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την σχετική ενότητα Πολιτική Cookies, που ακολουθεί.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία ενδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, να προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, προσπαθούμε να τηρούμε την αρχή της αυστηρής αναγκαιότητας.

Για αυτόν το λόγο, έχουμε κατασκευάσει τον ιστότοπό μας έτσι ώστε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον απολύτως ελάχιστο βαθμό: κατά συνέπεια, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν ο σκοπός μιας συγκεκριμένης ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ανώνυμων δεδομένων (όπως έρευνες αγοράς που στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών) ή μέσω άλλων μεθόδων που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της ταυτότητας του εμπλεκόμενου ατόμου παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο ή κατόπιν αιτήματος των αρχών ή της αστυνομίας (όπως δεδομένα κίνησης της ιστοσελίδας, ο χρόνος παραμονής στον ιστότοπό μας ή η διεύθυνση ΙΡ σας).

Όταν ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι διαφορετικός από τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο παραχωρήσατε τα προσωπικά σας δεδομένα θα αναφέρεται στη δήλωση και η επεξεργασία θα διεξάγεται μόνο εάν έχετε δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή σας.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων στις οποίες, σύμφωνα με το νόμο, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας: για παράδειγμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο/η υπεύθυνος/η μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας εάν αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου ή όποτε είναι απαραίτητο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει απέναντί σας. Σε ενημερώνουμε επίσης ότι το αρ.130, παρ. 4, του Ν.Δ/τος 196/2003 του κώδικα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπει ότι, χωρίς να είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή σας, μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για ενέργειες άμεσης πώλησης προϊόντων παρόμοιων
με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει καθώς και για έρευνες αγοράς, με την προϋπόθεση να μην αντιτίθεσαι στη χρήση του e-mail που έχετε παραχωρήσει, για αυτόν το σκοπό.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται στο εξωτερικό σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας του απορρήτου. Εάν η εν λόγω μεταβίβαση καταστεί απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας ή τη σύναψη σύμβασης για την αγορά των προϊόντων μας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας του απορρήτου εκτός εάν έχουν υπογραφεί συγκεκριμένες συμβάσεις με τους εν λόγω συμβαλλόμενους, που είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Ο/Η υπεύθυνος/η του ιστότοπου ενδέχεται να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων, τα οποία γνωστοποιούνται απευθείας από τους χρήστες, όπως στην περίπτωση που ένας χρήστης έχει αγοράσει ένα προϊόν το οποίο θα παραδοθεί σε ένα φίλο ή στην περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο πληρώνει για το προϊόν είναι διαφορετικό από τον παραλήπτη ή όταν ένας χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει ένα φίλο για μία υπηρεσία ή μια προσφορά πώλησης ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο vrarena.gr.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο/η υπεύθυνος/η θα φροντίζει να παρέχει τη σχετική δήλωση στον τρίτο, όπως προβλέπει το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003, όταν καταχωρεί τα προσωπικά του δεδομένα στα αρχεία της. Είναι, ωστόσο, δική σας ευθύνη να λάβετε τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου προτού γνωστοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα του/ και να τον/την ενημερώσετε για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, διότι εσείς θα είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση πληροφοριών και δεδομένων τρίτων χωρίς εκείνοι να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ή σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιηθούν κατά παράνομο ή αντικανονικό τρόπο.

Μέτρα ασφαλείας

Εφαρμόζουμε επαρκή μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου καταστροφής ή απώλειας δεδομένων – ακόμα και τυχαίως – στο ελάχιστο, την αποφυγή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της παράνομης επεξεργασίας και της επεξεργασίας που δεν συνάδει με τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Ωστόσο, ο/η υπεύθυνος/η δεν μπορεί να εγγυηθεί στους χρήστες της ότι τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για την προστασία του ιστότοπου, τη μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών στον ιστότοπο περιορίζουν ή αποκλείουν οποιονδήποτε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διάδοσης δεδομένων μέσω των συσκευών των χρηστών: σας συμβουλεύουμε να σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι εξοπλισμένος με το κατάλληλο λογισμικό για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο, τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων (όπως με αναβαθμισμένα συστήματα προστασίας από τους ιούς) και ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε εφαρμόζει επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο (όπως τα τείχη προστασίας «firewall» και τα φίλτρα anti-spam). Κάθε αγορά γίνεται με απόλυτη ασφάλεια χάρη στη χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων κωδικοποίησης (SSL).

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει συνδέσμους (deep links) προς άλλους ιστότοπους που ενδεχομένως δεν έχουν καμία σχέση με εμάς.

Δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί αυτούς τους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων και των κανόνων που εφαρμόζουν, ακόμα και όταν σχετίζεται με το απόρρητό σας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στις σελίδες τους. Για αυτόν το λόγο, σας καλούμε να είστε προσεκτικοί όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στον ιστότοπό μας και να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου και τις προϋποθέσεις χρήσης τους πολύ προσεκτικά. Η Πολιτική Απορρήτου μας δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων.

Ο ιστότοπός μας παρέχει συνδέσμους προς αυτούς τους ιστότοπους αποκλειστικά με σκοπό να διευκολύνει τους χρήστες μας στην έρευνα και την πλοήγησή τους και να διευκολύνει τους υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν κανένα είδος σύστασης ή προώθησης της πρόσβασης ή πλοήγησης ή καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ενδέχεται να προσφέρουν ή να πωλούν στους χρήστες του Διαδικτύου.

Επικοινωνία

Για να μάθετε τα δικαιώματά σας και να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων .

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και, συγκεκριμένα, από τον κώδικα που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 196 της 30ής Ιουνίου 2003) και ρυθμίζει τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό, η οποία πραγματοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο κατοικεί ή έχει επαγγελματική έδρα στην Ελλάδα.

Ο κώδικας εγγυάται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερίες και την αξιοπρέπεια του ατόμου, με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστευτικότητα, στην προσωπική ταυτότητα και στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τροποποιήσεις και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου, εν μέρει ή στο σύνολό της, ακόμα και λόγω τροποποιήσεων των νόμων και κανονισμών που διέπουν αυτό το θέμα και προστατεύουν τα δικαιώματά σας. Οι τροποποιήσεις και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου θα ανακοινώνονται στους χρήστες μέσω της Αρχικής Σελίδας μόλις υιοθετούνται και θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στον ιστότοπο. Για αυτόν το λόγο, σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτήν την ενότητα για να διαβάζετε την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies και σε τι χρησιμεύουν;

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων μικρών διαστάσεων που αποστέλλονται στον browser και αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο όπως τον παρόν.

Τα cookies επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και βελτιώνουν την απόδοσή του, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου για στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά κυρίως για την εξατομίκευση της εμπειρίας περιήγησής σας αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας (όπως παραδείγματος χάριν την επιλεγμένη σας γλώσσα και νόμισμα ή για να σας αναγνωρίζει ο ιστότοπος στην επόμενη επίσκεψή σας, κτλ.).

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε και για ποιο σκοπό;

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί διάφορα είδη cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, με διαφορετικές λειτουργίες, όπως φαίνεται παρακάτω.

Cookies περιήγησης

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά και καθιστούν δυνατή την προβολή του στη συσκευή σας στη γλώσσα προτίμησής σας αναγνωρίζοντας τη χώρα από την οποία επιλέξατε να συνδεθείτε από την πρώτη φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, αυτά τα cookies σας αναγνωρίζουν επιτρέποντας την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους εγγεγραμμένους μας χρήστες. Τα cookies περιήγησης είναι τεχνικά cookies και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου.

Λειτουργικά cookies

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να σας αναγνωρίζει, έπειτα από συγκεκριμένη εντολή σας (για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ στο «Να με θυμάσαι»), κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να πληκτρολογείτε τα στοιχεία σας για να κάνετε login κάθε φορά.

Εάν έχετε προσθέσει προϊόντα στο Καλάθι σας και κλείσατε τη συνεδρία χωρίς να ολοκληρώσετε την αγορά σας και χωρίς να αφαιρέσετε τα προϊόντα από το Καλάθι σας, αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να συνεχίσετε το shopping την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο (εντός μιας περιορισμένης χρονικής περιόδου) βρίσκοντας τα επιλεγμένα σας προϊόντα στο Καλάθι σας.

Τα λειτουργικά cookies δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά βελτιώνουν την ποιότητα της εμπειρίας περιήγησης σε αυτόν.

Cookies ανάλυσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία στατιστικών αναλύσεων σχετικών με την περιήγηση του ιστότοπού μας από τους χρήστες. Επεξεργάζεται τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων ανώνυμα και αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους με την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου χρησιμοποιεί τα cookies σε σύνδεση με τον browser που χρησιμοποιείτε ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μερικές υπηρεσίες τρίτων, οι οποίοι εγκαθιστούν τα δικά τους cookies
εντελώς ανεξάρτητα.

Cookies Στόχευσης ή Διαφημιστικά Cookies πρώτου και τρίτου μέρους

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ των χρηστών με σκοπό την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προτιμήσεις τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στον ιστότοπο ή για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής τους: κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στον ιστότοπό μας αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να σας δείξουμε προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή παρόμοια προϊόντα με αυτά που έχετε ήδη δει. Τα cookies τρίτου μέρους είναι τα cookies που αποστέλλονται από αξιόπιστες τρίτες εταιρείες και που επιτρέπουν
να διαφημίζουμε τα προϊόντα μας σε άλλους συνεργαζόμενους με εμάς ιστότοπους (επαναστόχευση). Στα cookies τρίτου μέρους δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται και δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Αυτές οι πληροφορίες ελέγχονται εξ ολοκλήρου από τις εταιρείες που αποτελούν τα τρίτα μέρη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής απορρήτου τους.

Cookies Κοινωνικών Δικτύων

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την αλληλεπίδραση των κοινωνικών σας δικτύων με τον ιστότοπό μας. Χρησιμεύουν παραδείγματος χάριν για να μοιράζεστε ό,τι σας αρέσει με τους φίλους σας στα κοινωνικά σας δίκτυα. Τα cookies των κοινωνικών δικτύων δεν είναι απαραίτητα για την περιήγηση.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies και να ρυθμίσω τις προτιμήσεις μου;

Οι περισσότεροι browsers είναι ρυθμισμένοι έτσι ώστε να δέχονται, να ελέγχουν και να απενεργοποιούν τα cookies μέσω των ρυθμίσεων. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε όμως ότι η απενεργοποίηση των cookies περιήγησης ή των λειτουργικών cookies μπορεί να εμποδίσει τον ιστότοπό μας να λειτουργήσει σωστά ή/και να περιορίσει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε